Wypadki przy pracy zdarzają się często. Jednak nie zawsze można uzyskać odszkodowanie. Zależne jest to od wielu czynników. Przede wszystkim nie może być winy danego pracownika, rażącego uchybienia BHP. Najwięcej wypadków przy pracy zdarzyło się w 2022 r. w województwie śląskim, a jeżeli chodzi o sektory, to jest to górnictwo i wydobycie. Drugim województwem, w którym zdarzyło się najwięcej wypadków, jest warmińsko-mazurskie. Także w podlaskim w ostatnim roku miało miejsce sporo wypadków. Warto poznać ważne i informacje jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, kiedy przysługuje, a także kiedy odwołanie może trafić do sądu.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – kiedy można mówić o wypadku w pracy

Są 4 przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby wypadek był uznany za wypadek przy pracy. Otóż musi być to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało co najmniej uraz, a ponadto nastąpiło w związku z pracą, zleconymi obowiązkami. Dodatkowo o odszkodowaniu może być mowa, jeśli pracownik ma umowę o pracę. Wypadki przy pracy można podzielić na kilka rodzajów. W przypadku wypadków śmiertelnych o odszkodowanie może ubiegać się rodzina zmarłego pracownika. Ponadto wyróżniamy także wypadki ciężkie. Ich skutkiem jest niezdolność do pracy i może być to np. utrata wzroku czy kończyny. Można wyróżnić także wypadki lekkie. Do tych ustawodawca zalicza te, w przypadku których pracownik w ciągu 28 dni odzyskuje zdrowie. Oczywiście należy jeszcze wyróżnić wypadki zbiorowe, czyli takie, w których w wyniku tego samego zdarzenia ucierpiały przynajmniej dwie osoby.

Jakie można uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Odszkodowanie w Białymstoku, ale i innych miejscach w Polsce możesz uzyskać jednorazowo, okresowo albo dożywotnio w zależności od stanu zdrowia. Przede wszystkim przysługuje Ci zasiłek chorobowy w wysokości Twojej pensji brutto. Może Ci też przysługiwać zasiłek rehabilitacyjny w wysokości Twojej pensji brutto. Zasiłek wyrównawczy przysługuje tym osobom, które w wyniku wypadku w pracy doznały trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i ich wynagrodzenie uległo obniżeniu. Jednorazowe odszkodowanie może przysługiwać w wyniku długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje ono także rodzinie zmarłego pracownika, który poniósł śmierć w pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ponadto pracownikowi, który uległ wypadkowi może przysługiwać renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa z powodu konieczności przekwalifikowania orzeczonego przez komisję lekarską z powodu stanu zdrowia uniemożliwiającego wykonywanie dotychczasowych obowiązków. Renta rodzinna przysługuje rodzinie ubezpieczonego, który zmarł w wypadku. Z kolei dodatek do renty rodzinnej przysługuje osobie, która w wyniku wypadku w pracy straciła oboje rodziców.

Kiedy odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje? Czy w przypadku innej umowy niż umowa o pracę można starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Jeżeli wypadek w pracy zdarzył się pod wpływem alkoholu czy narkotyków albo innych środków odurzających, to odszkodowanie nie przysługuje. Gdy nastąpiło rażące niedbalstwo i naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, to także gdy zdarzy się wypadek odszkodowanie nie będzie przysługiwało. Jeżeli nie ma się umowy o pracę, ale jest się rolnikiem czy ulegniesz wypadkowi w drodze do czy z pracy, to także można spróbować starać się o odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Aby uzyskać odszkodowanie w Białymstoku czy innym mieście za wypadek w pracy należy uzyskać zaświadczenie lekarskie sporządzone w kilku kopiach. Wypełniony wniosek o odszkodowanie należy przekazać płatnikowi składek, czyli pracodawcy. ZUS wymaga dokumentów takich jak: wniosek określający rodzaj świadczenia, dane identyfikacyjne płatnika składek, dane ubezpieczonego, protokół powypadkowy albo karta wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia, karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy, informacje o przebytym szkoleniu BHP, a ponadto oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek. Warto zgłosić wypadek pracodawcy lub zleceniodawcy. Następnie należy dopilnować sporządzenia protokołu powypadkowego, zgłosić roszczenia i złożyć wniosek do ZUS. W piśmie należy wskazać datę rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę, a ponadto informacje o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Kiedy sprawa może zostać skierowana do sądu?

Jeżeli nie uzyskasz odszkodowania czy też uzyskasz jej jedynie w części, to sprawa może być przekazana do sądu. Najpierw jednak musisz wystąpić z odwołaniem do ZUS, jeśli go nie uzna w całości lub części w ciągu 30 dni przekazuje sprawę do sądu. Jeżeli w pierwszej instancji nie zostanie rozwiązana po myśli pracownika, to pozostaje jeszcze apelacja. Odszkodowanie w Białymstoku można uzyskać od ZUS lub pracodawcy. Warto pójść po poradę prawną i dowiedzieć się więcej.

Artykuł sponsorowany